Potem Jozue, syn Nuna, potajemnie wysłał z Szittim dwóch mężczyzn jako zwiadowców, mówiąc: "Idźcie, obejrzyjcie tę ziemię i Jerycho". Poszli więc...

Księga Jozuego  

WYWIAD GOSPODARCZY

Wywiad gospodarczy to działalność mająca na celu pozyskiwanie i analizowanie informacji dla wykorzystania ich w celu odniesienia korzyści we własnej działalności gospodarczej. Korzyść może polegać na uzyskaniu lepszych wyników we własnych przedsięwzięciach lub na ograniczeniu działalności konkurencyjnej, szczególnie prowadzonej z naruszeniem prawa.

 

Wywiad gospodarczy bywa dzielony na dwie kategorie; wywiad biały zajmujący się pozyskiwaniem i analizą informacji jawnych, a także innych uzyskanych bez naruszenia prawa oraz wywiad czarny uzyskujący informacje niejawne w sposób niezgodny z przepisami.

 

Podział taki nie oddaje specyfiki zagadnień związanych z wywiadem gospodarczym. Raczej nikt kto zajmuje się zawodowo wywiadem czarnym nie ogranicza się do pozyskiwania wyłącznie informacji w drodze przestępstwa. Są one uzupełnieniem, czy potwierdzeniem informacji dostępnych bez naruszenia prawa. Wywiad czarny szuka dostępu do każdej informacji możliwej do uzyskania, a wywiad biały zadowala się tylko ich częścią.

 

Należy w tym miejscu dodać, że znane są techniki, sposoby i zachowania, których nie da się jednoznacznie zakwalifikować jako niedostępnych dla wywiadu białego. Prawo którym się posługujemy jest bardzo ułomne i nie nadąża za rozwojem społecznym, intelektualnym oraz technicznym. Istnieją zachowania marginalne nie znane ustawodawcom, a stosowane przez specjalistów.

 

Nie dzielmy wywiadu gospodarczego na czarny i biały ale skuteczny i nieskuteczny. Musimy mieć jednak świadomość, że sprawność działań wywiadowczych zależy od ograniczeń prawnych, moralnych, etycznych oraz wiedzy i doświadczenia osobistego pracowników wywiadu gospodarczego, nie bez znaczenia są też ograniczenia finansowe i czasowe.

 

Wydaje się, że powinniśmy o tym porozmawiać...

 

Zapraszam!

 

Wojbór Śladnik

specjalista ds. wywiadu gospodarczego,

bezpieczeństwa biznesowego i windykacji.

 

wywiad gospodarczy , windykacja należności  , sprzedaż kupno długu , bezpieczeństwo biznesu , ochrona dłużnika