Cennik usług: wywiad gospodarczy, wywiad biznesowy, infobrokering - Wywiad Gospodarczy, wywiad biznesowy, infobrokering

wywiad gospodarczy
Bezpieczeństwo w interesach to podstawa
Wywiad biznesowy
Wojbór Śladnik wywiad gospodarczy
Przejdź do treści
WOJBÓR ŚLADNIK
wywiad gospodarczy

CENNIK USŁUG 2023
wywiad gospodarczy
wywiad biznesowy
infobrokering

Stworzenie stałego cennika usług wywiadu gospodarczego nie jest możliwe. Każde zlecenie ma inny charakter, zakres czynności, pracochłonność, koszt uzyskania informacji.

Określenie zakresu czynności do wykonania i spodziewanych kosztów ich realizacji zwykle możliwe jest dopiero po wstępnym rozpoznaniu sprawy.

Nie potrafimy określić z jakimi sprawami zwrócą się do nas przyszli klienci ale wiemy jakie zlecenia na przesztrzeni lat zrealizowaliśmy i jakie koszty musieliby ponieść nasi klienci dziś w podobnych sprawach.
SZACUNKOWE ORIENTACYJNE KOSZTY
usług wywiadu gospodarczego

na podstawie cen jakie płacili nasi klienci w przeszłości.

Cennik zawiera ceny netto, należy do nich doliczyć VAT w wysokości 23%

WYWIAD GOSPODARCZY
weryfikacja kontrahentów.

1.000,00 zł. - 6.000,00 zł.
Nasi klienci zamawiali wcześniej usługę wywiadu gospodarczego aby dokonać weryfikacji kontrahenta lub uzyskać inne niezbędne informacje gospodarcze. W wielu przypadkach informacje negatywne pojawiały się bardzo szybko i były wystarczające aby podjąć decyzje o rezygnacji ze współpracy z tym kontrahentem albo kontynuacji współpracy przy zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa, odmowie wpłacenia zaliczki, decyzji o sprzedaży przedpłaconej, przyjęciu zabezpieczenia, poręczenia, lub zawarcia umowy z klauzulą o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego, itp. W takich przypadkach kwota usługi może się ograniczyć nawet do jednego tysiąca złotych.

W przypadku działalności nastawionej na nieucziwość, dobrze pod tym względem zorganizowanej, zagrożonej niewypłacalnością, upadłością lub bardzo rozbudowanej, wymagającej licznych i żmudnych sprawdzeń, cena usługi może osiągnąć sześć tysięcy złotych, w szczególnych przypadkach więcej.
WYWIAD BIZNESOWY
zdobywanie informacji, weryfikacja, analiza, raportowanie.

2.500,00 zł. - 10.000,00 zł.
Według naszych dotychczasowych doświadczeń w realizacji zleceń związanych z wywiadem biznesowym, nasi klienci poszukiwali szerokiego spektrum informacji uzupełnionej o mniej lub bardziej pogłębione analizy gospodarcze oraz analizy mające na celu uzyskanie szerszej informacji niż wynikająca z prostych ustaleń i dokumentów.

Dzięki zdobytym przez nas informacjom i przeprowadzonym analizom dotyczącym zdarzeń gospodarczych minionych i bieżących, możliwe było wyciągnięcie wniosków na przyszłość, ustalenie strategii działania w realizowanych projektach, czy osiągnięcie przewagi konkurencyjnej.

Ceny zrealizowanych usług wywiadu biznesowego zależne były od zakresu poszukiwanych informacji, pokonania trudności w ich zdobyciu, kosztów uzyskania informacji i czasu niezbędnego na dokonanie analiz zgromadzonego materiału. Koszty tej usługi rzadko przekraczały dziesięć tysięcy złotych.
WSPARCIE INFORMACYJNE
dla adwokatów, radców prawnych w sprawach gospodarczych.

1.000,00 zł. - 10.000,00 zł.
Kancelarie prawnicze są głównym odbiorcami naszych usług. Wspomagamy adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych w zdobywaniu niezbędnych informacji i analiz gospodarczych. Umożliwiamy w ten sposób prawnikom skoncentrowanie się na zagadnieniach prawnych oraz przygotowaniu strategii działania dla siebie i swoich klientów.

Bez opuszczania kancelarii mogą uzyskać niezbędne w ich pracy informacje, których nie dostarczył klient. W ten sposób odciążamy kancelarie w żmudnych działaniach związanych z poszukiwaniem informacji w zbiorach zdygitalizowanych i w terenie. Dostarczamy informacje, a gdy do możliwe, kopie dokumentów ze wskazaniem źródła ich pochodzenia.

Cena usługi jest zależna od złożoności zlecenia. W sprawach prostych od jednego tysiąca złotych. Wydaje się, że do tej pory przekroczenia kwoty dziesięciu tysięcy złotych zdarzały się bardzo rzadko.
INFOBROKERING
usługi zbierania informacji na zadany przez klienta temat.

1.000,00 zł. - 5.000,00 zł.
Klienci poszukujący usługi infobrokerskiej na dowolny temat otrzymują od nas rzetelną informację wyłowioną z natłoku wszechobecnej dezinformacji, informacji obiegowej, reklamowej, pochodzącej z wątpliwych źródeł, mającej na celu wprowadzenie odbiorcy w błąd.

Informacje uzyskujemy profesjonalnie z legalnych źródeł, internetu, ogólnodostępnych cyfrowych bazy danych oraz baz nie zdygitalizowanych, archiwów, zbiorów bibliotecznych oraz wszelkich innych.

Staramy się dotrzeć do pierwotnego źródła informacji, potwierdzamy informacje w innych źródłach, eliminujemy szum informacyjny, oceniamy wiarygodność i jakość informacji. Selekcjonujemy informacje, porządkujemy, opracowujemy i kompletne przekazujemy w formie wygodnej do użycia.

W zależności od zakresu poszukiwanej informacji, czasu niezbędnego na opracowanie oraz kosztów dotarcia do informacji, w dotychczasowych zleceniach cena usługi kształtowała się na poziomie od jednego tysiąca do pięciu tysięcy złotych.
BEZPIECZEŃSTWO
biznesowe, audyt zawieranych umów, kontraktów.

1.000,00 zł. - 3.000,00 zł.
Analizujemy umowy pod względem zagrożeń, które mogą pojawić się podczas ich realizacji. Nasi klienci często nie mają doświadczenia i nie potrafią przewidzieć konsekwencji zawarcia umowy całkowicie poprawnej ale oderwanej od realiów gospodarczych i innych uwarunkowań. Zwykle kontrakty zawierane są w dobrej wierze. Możliwość oszustwa, bankructwa kontrahenta, jego choroby, śmierci, trafienia do więzienia, wszczęcia postępowania egzekucyjnego, wymówienia kredytu, sprzedaży przedsiębiorstwa, przejęcia przez inny podmiot, czy porzucenia działalności oraz pewne inne okoliczności nie są brane pod uwagę.

Na przykład kupując nieruchomości często nie zwracamy uwagi na wszystkie uwarunkowania, jak odległość od linii brzegowej jeziora, poziomu wód gruntowych, wielkości hałasu, planowanych zmian planów zagospodarowania, budowy dróg, linii kolejowych i energetycznych, siłowni wiatrowych, emisji radiowych, lotnisk, baz transportowych, zadłużenia poprzednich właścicieli i wiele innych.

Czytając konsultowane przez nas umowy staramy się postawić liczne pytania i sformułować możliwe odpowiedzi. Pytamy co się stanie gdy ..., czy jest możliwe, że ..., czy jest prawdopodobne aby ...?

Nasze anlizy dotyczą możliwych zdarzeń przed, w trakcie i po zawarciu kontraktu, których wystąpienie może narazić klienta na stratę.

Podczas realizacji dotychczasowych zleceń, cena realizacji wahała się między jeden tysiąc, a trzy tysiące złotych, zależnie od stopnia skomplikowania. W cenie tej mieszczą się podstawowe, zdalne ustalenia dotyczące okoliczności mogących mieć wpływ na przebieg kontraktu.

W kwotę nie jest wliczona ewentualna konieczność przeprowadzenia wywiadu gospodarczego, czy innych ustaleń niezbędnych dla oceny zawieranej umowy.
KONTRWYWIAD
gospodarczy, bezpieczeństwo w firmie, identyfikacja zagrożeń.

2.500,00 zł. - 7.000,00 zł.
W ramach przyjętego zlecenia staramy się wykryć zagrożenia gospodarcze jakim może podlegać przedsiębiorstwo, jego właściciele i zarządy ze strony konkurencji, instytucji i organizacji pozarządowych.

Ustalamy jakie informacje o działalności i osobach z nią związanych już dostępne publicznie, a które można pozyskać bez zgody osób prowadzących działalność. Które informacje wymagają staranniejszego zabezpieczenia, a które powinny być zaktualizowane i upublicznione aby działalność i osoby ją prowadzące cieszyły się dobrą opinią i nie były narażone na ataki.

Wiemy jak zdobywa się informacje, wiemy jak strzec tajemnic, potrafimy neutralizować zagrożenia, możemy w tej sprawie podzielić się naszym doświadczeniem.

Do tej pory tego typu zlecenia realizowaliśmy w kwotach od dwa i pół tysiąca do siedmiu tysięcy złotych.
WINDYKACJA
polubowna, wezwanie do zapłaty, negocjacje z dłużnikiem.

500,00 zł. - 2.500,00 zł.

Indywidualnie negocjowana prowizja od odzyskanych kwot.
Posiadając stosowne umocowanie od wierzyciela, wystosujemy do dłużnika wezwanie do zapłaty. Przypuszczamy, że wezwanie wystawione przez nas jako podmiot wyspecjalizowany w zdobywaniu informacji, zrobi na nim większe wrażenie niż wezwania wysyłane do tej pory.

Podejmiemy z dłużnikiem negocjacje w sprawie zapłaty zaległości, będziemy go przekonywać, że polubowne, szybkie rozwiązanie problemu zadłużenia jest najkorzystniejsze dla obu stron.

W ograniczonym stopniu zbierzemy informacje windykacyjne i inne poprawiające naszą sytuację negocjacyjną. Nie dorównają one realizowanemu przez nas pełnemu wywiadowi gospodarczemu ale prawdopodobnie pozwolą poznać prawdziwą sytuację dłużnika i podjąć z nim skuteczne negocjacje.

W rozpoznaniu może się okazać, że dłużnik gra na zwłokę, w tym czasie wyzbywa się majątku, ma wielu wierzycieli, jest zagrożony upadłością lub istnieją inne przesłanki, które pozwolą nam zasugerować wierzycielowi natychmiastowe skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego cywilnego lub karnego w celu zabezpieczenia jego roszczeń.

Dotychczas realizowaliśmy takie zlecenia za cenę od pięćset do dwa i pół tysiąca złotych, ponadto umawialiśmy się na procentową prowizję od odzyskanych kwot.

Usługa windykacyjna nie obejmuje gruntownego wywiadu gospodarczego, którego koszty są oszacowane w innej pozycji niniejszego cennika.
NEGOCJACJE
biznesowe w sytuacjach kryzysowych, konfliktach, trudnych sprawach.

1.500,00 zł. - 4.000,00 zł.
Dostarczamy informacje gospodarcze dające przewagę i skuteczność w negocjacjach, pozwalające przekonywać do naszych racji.

Wspieramy procesy negocjacyjne we wszystkich formach zgodnych z prawem, we wszelkich rodzajach działalności gospodarczej i innych przedsięwzięciach biznesowych.

Gdy zachodzi taka potrzeba, przyjmujemy pełnomocnictwo i prowadzimy negocjacje w imieniu zleceniodawcy.

Staramy się doprowadzić do porozumienia stron, na ustępstwa godzimy się tylko gdy uzgodniliśmy to z mocodawcą i w stopniu wspólnie zaplanowanym. Działamy profesjonalnie, taktownie, zgodnie z prawem i skutecznie.

Ceny naszych usług negocjacyjnych mieszczą się w przedziale od tysiąc pięćset do czterech tysięcy złotych.

Usługa negocjacji nie obejmuje pełnego wywiadu gospodarczego, który może być niezbędny w niektórych sprawach, a którego koszty są oszacowane w innej pozycji niniejszego cennika.
DZIAŁANIA NIETYPOWE
w oparciu o potrzeby klienta i otrzymane pełnomocnictwo.

Ceny indywidualnie negocjowane po zapoznaniu się z przedmiotem zlecenia.
Nie wiemy z jakim zleceniami zgłoszą się do nas klienci, realizacji jakich zadań będą od nas oczekiwać. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje współpracy.

Cena zostanie określona po zapoznaniu się ze zleceniem lub inną propozycją współpracy.

Czekamy na kontakt, odpowiemy na każde zapytanie.
Realizujemy zlecenia na ternie całego kraju.

Każde zlecenie poprzedzone jest bezpłatnym rozpoznaniem w celu ustalenia zakresu pracy, szansy na pozytywny wynik oraz ceny. Po wstępnym rozpoznaniu informujemy klienta czy podejmujemy się zadania, jakie planujemy działania, jaki przewidujemy wynik, określamy warunki realizacji i koszty.

Przed podpisaniem ostatecznej umowy, jeżeli klientowi warunki nie odpowiadają, może się wycofać ze zlecenia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Nie przyjmujemy zleceń jeżeli nie mamy przekonania, że dzięki naszej pracy klient odniesie korzyść adekwatną do poniesionych kosztów.
POTRZEBUJESZ WSPARCIA?
Trudne sprawy to nasza specjalność.
Zrób pierwszy krok - zadzwoń.

 
© 2013 - 2024. Wojbór Śladnik wywiad gospodarczy. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tomasz Biernacki
Wróć do spisu treści