Oferta wywiadu gospodarczego, kontrwywiad gospodarczy - Wywiad Gospodarczy, wywiad biznesowy, infobrokering

wywiad gospodarczy
Bezpieczeństwo w interesach to podstawa
Wywiad biznesowy
Wojbór Śladnik wywiad gospodarczy
Przejdź do treści
OBSZARY NASZEGO DZIAŁANIA

Oferta nasza obejmuje wszystkie główne nurty związane z pozyskiwaniem
i opracowywaniem informacji gospodarczej dla przedsiębiorstw.

Wywiad gospodarczy wspiera przedsiębiorczość praktycznie we wszystkich dziedzinach działalności biznesowej. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw bez dostępu do rzetelnej usystematyzowanej wiedzy.

Posiadamy duże doświadczenie w dostarczaniu takiej informacji.
Warto skorzystać z usług wywiadu gospodarczego.

Realizujemy zlecenia na ternie całego kraju.
NASZA OFERTA
WYWIAD GOSPODARCZY
weryfikacja kontrahentów.
W wywiadzie gospodarczym przez nas realizowanym docieramy do wszelkich możliwych informacji rejestrowych dotyczących kontrahenta, opracowywanej firmy, czy innego podmiotu. Analizujemy zgodność, spójność, chronologiczny postęp oraz logikę zmian występujących w rejestrach. Porównujemy je z informacjami nierejestrowymi oraz stanem faktycznym. Badamy czy dane deklarowane przez przedsiębiorcę w rejestrach mają pełne odzwierciedlenie w rzeczywistości, czy są aktualne. Analizujemy deklarowane informacje bilansowe i ekonomiczne. Informacje urzędowe uzupełniamy o dostępne opinie dotyczące funkcjonowania badanego podmiotu oraz historię i sytuację gospodarczą podmiotów powiązanych osobowo oraz kapitałowo. Badamy przeszłość gospodarczą oraz powiązania firm i zarządów w zakresie mjącym wpływ na ich bieżącą działalność.

Wywiad gospodarczy to dziś podstawowa potrzeba nowoczesnych przedsiębiorstw którą zaspokajamy.
WYWIAD BIZNESOWY
zdobywanie informacji, weryfikacja, analiza, raportowanie.
W wywiadzie biznesowym wychodzimy ponad zwykłe zdobywanie i gromadzenie informacji dotyczących rynku oraz konkurencji. Monitorujemy zewnętrzne biznesowe otoczenie firmy,  prowadzimy analizy pozwalające zarządom podejmować trafne decyzje gospodarcze o znaczeniu startegicznym. Skutecznie wspieramy procesy zarządzania, pomagamy zdobyć i utrzymać przewagę konkurencyjną.

Wywiad biznesowy to coś więcej niż zwykły wywiad gospodarczy. Zaspokajamy potrzeby informacyjne pozwalające zająć czołową pozycję na rynku.
WSPARCIE INFORMACYJNE
dla adwokatów, radców prawnych w sprawach gospodarczych.
Głównymi odbiorcami naszych usług są kancelarie prawnicze. Adwokaci, radcy prawni, czy doradcy podatkowi przygotowujący dla swoich klientów różnego rodzaju strategie gospodarcze potrzebują kompleksowej wiedzy aby podejmować najtrafniejsze decyzje w prowadzonej sprawie. Wspieramy ich działania, dostarczamy to czego potrzebują. Nie muszą opuszczać kancelarii, nie tracą czasu na poszukiwanie brakujących danych, których klient nie dostarczył. Mogą skoncentrować się na zagadnieniach prawnych i strategicznych. Żmudna i czasochłonna praca zostanie wykonana przez nas.

Pozostajemy w cieniu, klient jest przeświadczony, że osiągnięty sukces jest wyłącznym dziełem kancelarii prawnej.
INFOBROKERING
usługi zbierania informacji na zadany przez klienta temat.
Usługa infobrokerska w naszym wykonaniu jest poszukiwaniem rzetelnej informacji wyłowionej z natłoku wszechobecnej dezinformacji, informacji miernej, obiegowej, reklamowej, pochodzącej z wątpliwych źródeł, bezmyślnie lub celowo propagowanej, fałszywej, mającej na celu wprowadzenie odbiorcy w błąd. Podejmujemy współpracę z klientem, określamy jego potrzeby informacyjne oraz cele dla których informacja ma być wykorzystana. Pozyskujemy informacje profesjonalnie z legalnych źródeł, z internetu, ogólnodostępnych cyfrowych bazy danych, baz danych nie zdygitalizowanych, archiwów, zbiorów bibliotecznych oraz wszelkich innych w których mogą się znajdować poszukiwane informacje. Zwykle docieramy do pierwotnego źródła informacji, potwierdzamy informacje w innych źródłach, eliminujemy szum i echo informacyjne, oceniamy wiarygodność i jakość informacji. Selekcjonujemy informacje, porządkujemy, systematyzujemy, opracowujemy i kompletne przekazujemy w formie wygodnej do użycia.

Legalnie docieramy do informacji, które dla wielu osób wydają się niemożliwe do uzyskania.
BEZPIECZEŃSTWO
biznesowe, audyt zawieranych umów, kontraktów.
Zawarcie kontraktu, kupno przedsiębiorstwa, nieruchomości, nabycie majątku znacznej wartości, uzyskanie jakiś praw, czy wydanie towaru z odroczonym terminem płatności lub wpłacenie zaliczki powinno być poprzedzone stosownym rozpoznaniem i analizami. Klasycznym przykładem jest nabycie nieruchomości od firmy lub osoby zadłużonej, co może być odebrane jako działanie z pokrzywdzeniem wierzycieli. W praktyce naraża to kupującego na bezpowrotną utratę pieniędzy i zakupionej nieruchomości, w wyniku uznania umowy sprzedaży za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela, wobec którego nasz sprzedający ma zobowiązania.

Zagadnienia prawne pozostawiamy prawnikom. Nasze anlizy umów dotyczą możliwych zdarzeń przed zawarciem kontraktu, przypuszczalnych zdarzeń przyszłych, stanu faktycznego i innych okoliczności, które mogą się zdarzyć w związku z zawieranym kontraktem i narazić naszego klienta na stratę.

W naszych analizach staramy się odpowiedzieć na pytania co się stanie gdy ..., czy jest możliwe, że ..., czy jest prawdopodobne aby ...? Dla sformułowania tych pytań i znalezienia na nie odpowiedzi, zapoznajemy się z treścią umowy, badamy przedmiot umowy, poszukujemy wszelkich możliwych informacji wykraczających poza dostarczone dokumenty i składane przez drugą stronę deklaracje.

Mamy bogate doświadczenie w wywiadzie gospodarczym i windykacji, mieliśmy wielokrotnie okazję do analiz nieudanych kontraktów. Dziś jesteśmy w stanie wykryć lub przewidzieć przypuszczalne niekorzystne zdarzenia i ich skutki jeszcze przed zawarciem umowy.


KONTRWYWIAD
gospodarczy, bezpieczeństwo w firmie, identyfikacja zagrożeń.
Na zlecenie wykrywamy zagrożenia jakim może podlegać przedsiębiorstwo, jego właściciele i zarządy ze strony czynników zewnętrznych, konkurencji, instytucji, organizacji. Ustalamy jakie informacje o działalności i osobach z nią związanych są dostępne dla osób postronnych. Które informacje wymagają starannego ukrycia i strzeżenia, a które powinny zostać zaktualizowane i upublicznione aby działalność, czy przedsięwzięcie cieszyło się jak najlepszą opinią i nie było narażone na ataki z zewnątrz.

Specjalizujemy się w zdobywniu informacji, a więc wiemy także jak strzec tajemnic, jak ukrywać informacje niekorzystne, jak pokazywać informacje stawiające przedsiębiorstwa w dobrym świetle, jak neutralizować zagrożenia.
WINDYKACJA
polubowna, wezwanie do zapłaty, negocjacje z dłużnikiem.
Dłużnik często lekceważy wierzyciela. Zna go osobiście, wcześniej z nim się przyjaźnił. Wie, że jest wyrozumiały, a jego sytuacja gospodarcza pozwoli mu jeszcze czas jakiś zaczekać na spłatę długu. Okoliczności biznesowe, rodzinne, czy towarzyskie utrudniają wywieranie silniejszej presji.

W takiej sytuacji warto zlecić windykację polubowną podmiotowi zewnętrznemu. W imieniu wierzyciela wystosujemy do dłużnika wezwanie do zapłaty. Zrozumie on, że teraz rozmawia już z osobą z którą nigdy się nie przyjaźnił, że nie łączą nas żadne stosunki towarzyskie, ani biznesowe, że wyspecjalizowany w wywiadzie gospodarczym podmiot łatwo rozpozna jego faktyczną sytuację, znajdzie ukryty majątek i ostatecznie w postępowaniu egzekucyjnym dojdzie do wyegzekwowania spłaty, a koszty sądowe i egzekucyjne obciążą dłużnika. Dłużnik często w takiej sytuacji podejmuje rozmowę i stara się możliwie szybko pozbyć zadłużenia.

Jako specjaliści wywiadu gospodarczego staramy się podjąć negocjacje z dłużnikiem posiadając o nim i jego sytuacji możliwie szeroką informację, co pozwala nam podnieść skuteczność i działać adekwatnie do prawdziwej sytuacji dłużnika. Dajemy dłużnikowi pewien czas na wywiązanie się zawartych zobowiązań. W przypadku niepowodzenia negocjacji z dłużnikiem lub ze względu na inne okoliczności, mając gruntowną wiedzę jesteśmy w stanie zasugerować wierzycielowi podjęcie dalszych kroków.

Czasem sugerujemy podjęcie natychmiastowych działań sądowych, gdy dłużnik gra na zwłokę i w tym czasie wyzbywa się majątku, gdy dłużnik ma wielu wierzycieli i trwa pośród nich swoisty wyścig o jak najszybsze uzyskanie nakazów zapłaty, dokonanie wpisów na hipoteki i zabezpieczenie majątku, którego może zabraknąć dla wszystkich wierzycieli, w tym naszego klienta.
NEGOCJACJE
biznesowe, w sytuacjach kryzysowych, konfliktach, trudnych sprawach.
Wspieramy proces negocjacji we wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej i przedsięwzięciach biznesowych. W niektórych przypadkach, na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa możemy prowadzić negocjacje w imieniu mocodawcy. Negocjacje są procesem trudnym i odpowiedzialnym, ich powodzenie zależy od wielu czynników. Przy stole negocjacyjnym spotykają się dwie lub więcej stron posiadających częściowo rozbieżne interesy. Prowadzimy zwykłe negocjacje w codziennych sytuacjach biznesowych, np. negocjacje handlowe. Czasem przedsiębiorstwo znajduje się w sytuacji kryzysowej i walczy o przetrwanie, niekiedy dochodzi do różnego rodzaju konfliktów, które chcemy rozwiązać na drodze polubownej, unikając procesów sądowych. Jednym z najważniejszych elementów negocjacji jest poznanie strony przeciwnej, rozpoznanie jej celów, motywacji, słabych i mocnych stron, sytuacji ekonomicznej, argumentów jakich może używać, doświadczenia jakie ma w negocjacjach, jak negocjowała w innych sprawach, jakie osiągała rezultaty.

Dostarczamy informacje niezbędne do prowadzenia skutecznych negocjacji, dających przewagę, pozwalających przekonać do naszch racji i zakończyć negocjacje wynikiem korzystnym dla klienta. Gdy to uzasadnione, prowadzimy negocjacje w imieniu mocodawcy, w innych sytuacjach dajemy tylko potrzebne wsparcie informacyjne.
DZIAŁANIA NIETYPOWE
w oparciu o potrzeby klienta i otrzymane pełnomocnictwo.
Pozostajemy otwarci na wszelkie propozycje współpracy i potrzeby klienta. Po zapoznaniu się z naszą witryną internetową już Państwo zorientowani jakie są nasze mocne strony i jak można wykorzystać nasze doświadcznie.

Proszę skontaktować się z nami i zadać pytania na interesujące Was tematy, chętnie odpowiemy.
POTRZEBUJESZ WSPARCIA?
Trudne sprawy to nasza specjalność.
Zrób pierwszy krok - zadzwoń.

 
© 2013 - 2024. Wojbór Śladnik wywiad gospodarczy. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tomasz Biernacki
Wróć do spisu treści